آدرس: اصفهان - خیابان مشتاق دوم - خیابان حمزه اصفهانی جنوبی - بن بست 1 - ساختمان شهید محمد گلشیرازی

تلفن : 03132689000 داخلی 4337  فکس: 03132689087